Có 1 kết quả:

mài xiào

1/1

mài xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work as a good-time girl
(2) to prostitute oneself