Có 1 kết quả:

mài shēn ㄇㄞˋ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to prostitute oneself
(2) to sell oneself into slavery