Có 1 kết quả:

mài fēng liú

1/1

mài fēng liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exert flirtatious allure
(2) to entice coquettishly