Có 1 kết quả:

jiàn chēng

1/1

jiàn chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

contemptuous term