Có 1 kết quả:

fù xíng jì ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (pharm.) vehicle
(2) excipient