Có 1 kết quả:

dǎn fó

1/1

dǎn fó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(Dai language) to make offerings to Buddha