Có 1 kết quả:

zhì zǐ hōng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

proton bombardment