Có 1 kết quả:

zhì liào

1/1

zhì liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) material
(2) matter