Có 1 kết quả:

zhì liàng guǎn lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

quality management