Có 1 kết quả:

zhì nàn

1/1

zhì nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to blame

Một số bài thơ có sử dụng