Có 1 kết quả:

zhàng běn

1/1

zhàng běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

account book