Có 1 kết quả:

zhàng mù

1/1

zhàng mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an item in accounts
(2) an entry