Có 1 kết quả:

dǔ zhòu

1/1

dǔ zhòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to swear to God
(2) to cross one's heart