Có 1 kết quả:

dǔ zhòu fā shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to vow