Có 1 kết quả:

lài chuáng

1/1

lài chuáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a lie-in
(2) to dawdle in bed