Có 1 kết quả:

lài ān suān

1/1

lài ān suān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lysine (Lys), an essential amino acid