Có 1 kết quả:

lài zhàng

1/1

lài zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to renege on a debt