Có 1 kết quả:

zhuàn hǒng

1/1

zhuàn hǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cheat
(2) to hoodwink
(3) to defraud