Có 1 kết quả:

gòu dé

1/1

gòu dé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to purchase
(2) to acquire