Có 1 kết quả:

sài huì

1/1

sài huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) religious procession
(2) exposition