Có 1 kết quả:

zhuì wù

1/1

zhuì wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sth that is superfluous