Có 1 kết quả:

zàn chéng piào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) approval
(2) affirmative vote