Có 1 kết quả:

shàn yǎng fèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) alimony
(2) child support
(3) maintenance allowance