Có 1 kết quả:

yíng lì

1/1

yíng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gain
(2) profit
(3) to make a profit