Có 1 kết quả:

zhēn nǚ

1/1

zhēn nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) female virgin
(2) widow who does not remarry