Có 1 kết quả:

fù zhài

1/1

fù zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in debt
(2) to incur debts
(3) liability (finance)