Có 1 kết quả:

fù qì

1/1

fù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a pique
(2) sulky
(3) cross