Có 1 kết quả:

fù jiù

1/1

fù jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to feel apologetic
(2) to feel guilty