Có 1 kết quả:

fù hè

1/1

fù hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) load
(2) burden
(3) charge