Có 1 kết quả:

gòng guó

1/1

gòng guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tributary state of China (old)