Có 1 kết quả:

gòng wù ㄍㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tribute