Có 1 kết quả:

gòng xiàn zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) contributor
(2) benefactor