Có 1 kết quả:

gòng gāo wǒ màn

1/1

Từ điển Trung-Anh

haughty and arrogant