Có 1 kết quả:

cái dà qì cū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) rich and imposing
(2) rich and overbearing