Có 1 kết quả:

cái zhèng dà chén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) finance minister
(2) UK chancellor of exchequer