Có 1 kết quả:

cái wù

1/1

cái wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) property
(2) belongings