Có 1 kết quả:

zé rèn shì gù ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

accident occurring due to negligence