Có 1 kết quả:

zé fá ㄗㄜˊ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to punish
(2) to chastise