Có 1 kết quả:

xián qī liáng mǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a good wife and loving mother