Có 1 kết quả:

xián xiàng

1/1

xián xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sagacious prime minister (in feudal China)