Có 1 kết quả:

xián liáng

1/1

xián liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a man) able and virtuous