Có 1 kết quả:

bài guāng

1/1

bài guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to squander one's fortune
(2) to dissipate one's wealth