Có 1 kết quả:

bài běi

1/1

bài běi

giản thể

Từ điển phổ thông

chịu thua, bị thua, thua trận

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to be routed (in a war)
(2) to suffer defeat (in sports etc)