Có 1 kết quả:

bài jiā zǐ

1/1

bài jiā zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spendthrift
(2) wastrel
(3) prodigal