Có 1 kết quả:

huò guì

1/1

huò guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) container (for freight transport)
(2) see 集裝箱|集装箱[ji2 zhuang1 xiang1]