Có 1 kết quả:

huò bǐ sān jiā bù chī kuī

1/1

Từ điển Trung-Anh

shop around first and you won't get ripped off (idiom)