Có 1 kết quả:

zhì zǐ shù

1/1

zhì zǐ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) proton number in nucleus
(2) atomic number