Có 1 kết quả:

zhì gǎn

1/1

zhì gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) realism (in art)
(2) sense of reality
(3) texture
(4) tactile quality