Có 1 kết quả:

zhì liàng ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) quality
(2) (physics) mass
(3) CL:個|个[ge4]