Có 1 kết quả:

zhì liàng bǎo zhàng ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

quality assurance (QA)