Có 1 kết quả:

zhì liàng bǎo zhàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

quality assurance (QA)